نوشته‌ها

نسبت اجزای متناظر بخش دوم

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – نسبت اجزای متناظر بخش دوم – استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث نسبت اجزای متناظر بخش دوم هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است. این مجموعه فیلم آموزشی ریاضی توسط انتشارات خوشخوان و تعاونی دانش پژوهان صادق تولید شده است. در این به توضیح مبحث نسبت اجزای متناظر هندسه 1 پرداخته می‌شود. در این بخش به بررسی مبحث نسبت تشابه، نسبت ارتفاع، مساحت‌ها و ... پرداخته می‌شود.
نسبت اجزای متناظر بخش اول

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – نسبت اجزای متناظر بخش اول – استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث نسبت اجزای متناظر بخش اول هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است. این مجموعه فیلم آموزشی ریاضی توسط انتشارات خوشخوان و تعاونی دانش پژوهان صادق تولید شده است. در این به توضیح مبحث نسبت اجزای متناظر هندسه 1 پرداخته می‌شود. در این بخش به بررسی مبحث نسبت تشابه، نسبت ارتفاع، مساحت‌ها و ... پرداخته می‌شود.
تشابه بخش دوم

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – تشابه بخش دوم – استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث تشابه بخش دوم هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است. این مجموعه فیلم آموزشی ریاضی توسط انتشارات خوشخوان و تعاونی دانش پژوهان صادق تولید شده است. در این به توضیح مبحث تشابه هندسه 1 پرداخته می‌شود. در این بخش به بررسی مبحث دو چندضلعی متشابه، شروط تشابه، حالت‌های تشابه دو مثلث، نسبت تشابه و ... پرداخته می‌شود.
تشابه بخش اول

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – تشابه بخش اول – استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث تشابه بخش اول هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است. این مجموعه فیلم آموزشی ریاضی توسط انتشارات خوشخوان و تعاونی دانش پژوهان صادق تولید شده است. در این به توضیح مبحث تشابه هندسه 1 پرداخته می‌شود. در این بخش به بررسی مبحث دو چندضلعی متشابه، شروط تشابه، حالت‌های تشابه دو مثلث، نسبت تشابه و ... پرداخته می‌شود.
قضیه تالس

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – قضیه تالس – استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث قضیه تالس هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است. این مجموعه فیلم آموزشی ریاضی توسط انتشارات خوشخوان و تعاونی دانش پژوهان صادق تولید شده است. در این به توضیح مبحث قضیه تالس هندسه 1 پرداخته می‌شود. در این بخش به بررسی مبحث قضیه تالس و عکس آن، قضیه تالس در خطوط موازی قضیه میان خط در مثلث، قضیه میان خط در ذوزنقه و ... پرداخته می‌شود.
نسبت و تناسب بخش دوم

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – نسبت و تناسب بخش دوم – استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث نسبت و تناسب بخش دوم هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است. این مجموعه فیلم آموزشی ریاضی توسط انتشارات خوشخوان و تعاونی دانش پژوهان صادق تولید شده است. در این به توضیح مبحث نسبت و تناسب هندسه 1 پرداخته می‌شود. در این بخش به بررسی مبحث نسبت و تناسب، ویژگی‌های تناسب، واسطه هندسی (میانگین هندسی) و ... پرداخته می‌شود.
نسبت و تناسب بخش اول

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – نسبت و تناسب بخش اول – استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث نسبت و تناسب بخش اول هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است. این مجموعه فیلم آموزشی ریاضی توسط انتشارات خوشخوان و تعاونی دانش پژوهان صادق تولید شده است. در این به توضیح مبحث نسبت و تناسب هندسه 1 پرداخته می‌شود. در این بخش به بررسی مبحث نسبت و تناسب، ویژگی‌های تناسب، واسطه هندسی (میانگین هندسی) و ... پرداخته می‌شود.
چندضلعی‌های منتظم بخش دوم

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – چندضلعی‌های منتظم بخش دوم – استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث چندضلعی‌های منتظم بخش دوم هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است.
چندضلعی‌های منتظم بخش اول

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – چندضلعی‌های منتظم بخش اول – استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث چندضلعی‌های منتظم بخش اول هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است.
قضیه کسینوس‌ها

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – قضیه کسینوسها – استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث قضیه کسینوسها هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است.
قضیه-فیثاغورث-بخش-دوم

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – قضیه فیثاغورث بخش دوم – استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث قضیه فیثاغورث بخش دوم هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است.
قضیه فیثاغورث بخش اول

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – قضیه فیثاغورث بخش اول – استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث قضیه فیثاغورث بخش اول هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است.
مساحت 2 بخش دوم

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – مساحت 2 بخش دوم – استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث مساحت 2 بخش دوم هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است.
مساحت 2 بخش اول

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – مساحت 2 بخش اول- استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث مساحت 2 بخش اول هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است.
مساحت 1 بخش دوم

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – مساحت 1 بخش دوم- استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث مساحت 1 بخش دوم هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است.
مساحت 1 بخش اول

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – مساحت 1 بخش اول – استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث مساحت 1 بخش اول هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است.
خم بخش دوم

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – خم بخش دوم – استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث خم بخش دوم هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است.
خم بخش اول

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – خم بخش اول – استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث خم بخش اول هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است.
زاویه بین اجزاء مثلث بخش دوم

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – زاویه بین اجزاء مثلث بخش دوم – استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث زاویه بین اجزاء مثلث بخش دوم هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است.
زاویه بین اجزاء مثلث بخش اول

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – زاویه بین اجزاء مثلث بخش اول – استاد بیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث زاویه بین اجزاء مثلث بخش اول هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است.