زاویه بخش دوم

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – زاویه بخش دوم – استاد محمدبیگی

, , ,
این ویدیو شامل مبحث زاویه بخش دوم هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است. این مجموعه فیلم آموزشی ریاضی توسط انتشارات خوشخوان و تعاونی دانش پژوهان صادق تولید شده است.
هندسه 1 - زاویه بخش اول

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – زاویه بخش اول – استاد محمدبیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث زاویه بخش اول هندسه پایه نظام قدیم است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است. این مجموعه فیلم آموزشی ریاضی توسط انتشارات خوشخوان و تعاونی دانش پژوهان صادق تولید شده است.
هندسه پایه - مقدمه و معرفی

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – مقدمه و معرفی – استاد محمدبیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث هندسه پایه نظام قدیم، بخش مقدمه و معرفی است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است. این مجموعه فیلم آموزشی ریاضی توسط انتشارات خوشخوان و تعاونی دانش پژوهان صادق تولید شده است.
هندسه تحلیلی - نظام قدیم - فاصله نقطه از خط - استاد بیگی

هندسه تحلیلی – نظام قدیم – فاصله نقطه از خط – استاد بیگی

, ,
کتاب: هندسه تحلیلی نظام قدیم مبحث: فاصله نقطه از خط استاد: جناب آقای بیگی این ویدیو شامل مبحث هندسه تحلیلی نظام قدیم (فاصله نقطه از خط)، که توسط استاد بیگی تدریس شده است. این مجموعه فیلم آموزشی ریاضی توسط انتشارات خوشخوان و تعاون…